QUÉ INCLÚE O PREZO

OS NOSOS PREZOS

O PREZO DA ENSINANZA INCLÚE:

Un AMPLO EQUIPO DE PROFESORES tanto XENERALISTAS como ESPECIALISTAS, altamente cualificado, titulado e comprometido co proxecto.

Contamos cun número reducido de alumnos por aula, co fin de atender adecuadamente o pleno desenvolvemento das diferentes características e capacidades de cada un deles.

As nosas aulas están organizadas por materias/áreas, con todo o material específico e necesario, para un harmónico desenvolvemento das diversas actividades e/ou proxectos.

 

a) DENTRO DO NOSO HORARIO ESCOLAR

Contamos con máis horas das establecidas no horario oficial.

Non facemos unha división entre actividades lectivas e complementarias, estas están estreitamente ligadas ao traballo que se realiza en clase e son cotiás e habituais.

 

Común a todas as etapas educativas:

 • Inglés obrigatorio desde os 2 anos a 2º BAC;
 • DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, SERVIZO PSICOPEDAGÓXICO E ACCIÓN TUTORIAL: DÚAS psicólogas, titores e profesores de apoio psicopedagóxico.
 • Os propios profesores e titores do Centro atenden espazos comúns, tamén considerados espazos educativos como o comedor, patios, corredores, biblioteca, etc.
 • Experiencias globalizadoras: festas escolares, semanas culturais, charlas, mesas redondas, etc.
 • Viaxes e saídas de estudo de 1 día.
 • Almorzo de media mañá atendido polos propios profesores.
 • Seguros Escolares. Responsabilidade civil e de accidentes. Asistencia médica.

 

Infantil (de 2 a 5 anos)

Todo o profesorado de Educación Infantil son titulados e especialistas no ciclo de 0 a 3 e no de 3 a 5, con CUATRO titora e TRES profesoras de apoio de aula, UNHA especialista en Inglés, UN especialista en Educación Musical temperá de 2 a 5 anos e UN especialista en baile tradicional (4, 5 anos).

E. Primaria, ESO y BAC

Neste centro dámoslle especial importancia á Educación Artística, á Educación Científica e Tecnolóxica: Horta e Estación meteorolóxica, Aula-Taller de Tecnoloxía, Laboratorios de CC. Naturais, Física e Química.

En EP: Profesores especialistas: UN de Teatro, UN de Coro, DOUS profesores de Música, TRES de Música Tradicional, UN de Ioga, UN de Educación. Plástica e Visual.

En ESO/BAC: Profesores especialistas:

 • Francés obrigatorio en 1º ESO y 2º ESO, e optativo de 3º ESO a 2º BAC.
 • Educación Artística e Audiovisual e da Información e Comunicación: DOUS profesores de Música, DOUS de Plástica, DOUS de Comunicación Audiovisual (TIC’s, Prensa e Radio, Deseño e Imaxe); 1 profesor talleres de Expresión Oral e Escrita.
 • Educación Científica e Tecnológica: DOUS de Tecnoloxía e TIC´s (desde 2º ESO a 2º BAC),
 • Ampla optatividade en 3º e 4º ESO e BAC, con todas as modalidades de bacharelato.

 

b) FÓRA do horario escolar (totalmente gratuíto).

 • As merendas para os que asisten ás actividades extraescolares, atendidos polos propios profesores.
 • Clases de de reforzo pedagóxico ESO a BAC, (en 5ª, 6º EP cando o requira o Departamento de Orientación).
 • Estancias na Granxa de Barreiros (1 ou varios días de EI a EP).

 

Otros Servicios educativos NO incluidos en el precio:

 • COMEDOR: cociña propia, xestionada polo Colexio Fingoi. Os menús elabóranse no propio centro con dietas equilibradas, produtos sans, naturais, moitos deles procedentes da nosa granxa ecolóxica, a Granxa de Barreiros (Sarria). Os alumnos son atendidos polo persoal de cociña do colexio e o persoal docente.
 • MATERIAL ESCOLAR de uso diario na aula: fotocopias, cadernos, carpetas, material funxible (lapis, bolígrafos, rotuladores, folios), bibliotecas de aula e biblioteca de alumnos, material audiovisual, informático, … é dicir, todo o que o alumnado necesita para o desenvolvemento da actividade escolar.
 • VIAXES DE ESTUDIO DE MÁIS DE 1 DÍA, ininterrumpidamente desde 5º EP a 2º BAC, Inmersión Lingüística en Irlanda (1º, 2º ESO), Intercambios con centros estranxeiros, etc.

 

Ensiñanza EXTRAESCOLAR (optativa)

 • ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURALES.
 • CAMPAMENTO URBANO “VERÁN FINGOI"
 • CENTRO DE MÚSICA FINGOI:

A) ESCOLA DE MÚSICA (desde música para bebés até ensinanza para adultos de calquera idade)

B) CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA (Profesional)

(con descontos para alumnos do Colegio Fingoi)

C) CAMPAMENTO MUSICAL URBANO. CENTRO DE MÚSICA FINGOI.

 

Formalización del pago

 • Os prezos establecidos pasaranse en 10 mensualidades de setembro a xuño.
 • Pagarase mes adiantado a través de domiciliación bancaria.
 • As familias con 2, 3 ou máis fillos/as inscritos: descontarase directamente o porcentaxe correspondente no concepto de ensinanza.
 • Petición de baixa: deberá comunicarse só en Secretaría antes do día 30 de cada mes. Do contrario a baixa non terá efecto para o mes seguinte, debéndose abonar o importe íntegro de dito mes.

Formalización de matrícula

O abono da matrícula é imprescindible en concepto de reserva de praza e sen proceder á súa devolución.

 

Colexio Fingoi, Aviación Española nº 37, 27002 Lugo  - secretaria@fingoi.com

Tel: 982 221 630 - 982 284 094

(9:00 a 16:00 h)